iHMS

Państwowy Szpital Zespolony w Białymstoku

23 września 1921roku, przy ul. Warszawskiej 15, w Białymstoku, odbyło się -jak pisały ówczesne gazety: „..solenne poświęcenie i otwarcie szpitala żydowskiego”. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele rabinatu, władz komunalnych oraz wiceprezydent Rady Miejskiej Witold Łaszewski. Tak naprawdę na Warszawskiej szpital żydowski istniał już wcześniej, kiedy to w 1862 roku Izaak Zabłudowski podarował gminie żydowskiej mieszczący się tam dom z placem. Dziesięć lat później wyznawcy mojżeszowi wybudowali w tym miejscu nowoczesny dwupiętrowy budynek. W nim to siedzibę znalazł szpital, oficjalnie nazywany żydowskim. W tamtych czasach liczył 48 łóżek. Większą liczbę chorych mógł przyjąć dopiero w 1882 roku, kiedy z dotacji niejakiego Wołkowyckiego dobudowano obok kolejny budynek, a liczbę łóżek zwiększono do 86. Jeszcze przed końcem XIX w. Szpital, miał oddzielne sale do leczenia chirurgicznego i internistycznego. Jednak prawdziwą sławę zyskał w okresie międzywojennym. Po I wojnie i Białystok, i szpital rozpoczęły wręcz swoje „drugie” życie - uroczyste otwarcie w 1921 roku było tego niejako dowodem.
W końcu 1993 r. szpital dysponował 1240 łóżkami w 34 oddziałach i zatrudniał 2186 pracowników pełnoetatowych, w tym 346 lekarzy i 850 pielęgniarek i położnych. Stał się największą jednostką służby zdrowia w województwie i jednocześnie bardzo znaczącą placówką dydaktyczno - szkoleniową. Prowadzone jest nauczanie przed dyplomowe studentów wszystkich wydziałów Akademii Medycznej, nauczanie praktyczne uczniów średniego szkolnictwa medycznego oraz doskonalenie podyplomowe wszystkich zawodów medycznych w poszczególnych specjalnościach. Personel medyczny prowadzi ciągłe dokształcanie uczestnicząc w szkoleniach ośrodków medycznych w kraju i zagranicą. Prezentuje własne osiągnięcia na zjazdach naukowych oraz w czasopismach medycznych. Ciągle doskonalone i stosowane są nowoczesne metody leczenia (np.: leczenie kamicy żółciowej metodą laparaskopową itp.), diagnostyka prowadzona jest aparaturą najnowszej generacji. Prowadzono współpracę na zasadzie wymiany i szkolenia pracowników ze Szpitalem w Kownie. W latach 1977-1984 Szpital Wojewódzki zorganizował i prowadził Szpital w Zliten w Libii.
Na terenie Szpitala prowadzą działalność medyczne towarzystwa naukowe.
W roku 2010 rozpoczęto rozbudowę szpitala o nowy blok chirurgiczny i wspomagający go budynek techniczny E, w którym zlokalizowano: stację rozprężania tlenu, stację sprężonego powietrza, agregat prądotwórczy, stacje transformatorowe, rozdzielnię główną.
Nad wszystkimi systemami w budynku E sprawuje kontrolę zintegrowany system BMS oparty o Evo.BMS serwer i specjalizowane oprogramowanie Asix.Evo. Oprogramowanie to jest gotowe na przyjęcie integracji urządzeń w nowym bloku chirurgicznym zgodnie z projektem BMS.


System BMS
    System monitorowania - BMS realizowany jest przy pomocy: układu czujników, modułów badających stany pracy innych systemów, kontrolerów WAGO I/O 750-841 z interfejsem Ethernet, a także współpracujących z nimi modułów wejść/wyjść cyfrowych i analogowych zbierających i przetwarzających dane z lokalnych systemów słaboprądowych, oraz serwera Evo.BMS z zainstalowanym oprogramowaniem Asix.Evo produkcji Askom Sp. z o.o. z Gliwic. Cały system tworzy jedną strukturę BMS.
Zadania systemu:

 • monitoring stacji transformatorowych w budynku E
 • monitoring rozdzielni głównej
 • monitoring temperatur w stacjach transformatorowych
 • monitoring agregatu
 • monitoring stacji sprężonego powietrza
 • monitoring rozprężalni tlenu
 • wizualizację stanów alarmowych
 • możliwość monitorowania zdalnego poprzez Internet
 • wyświetlanie badanych parametrów systemów w postaci podkładów budowlanych z naniesionymi punktami aktywnymi na stacjach roboczych za pomocą przeglądarki internetowej Internet Explorer
 • możliwość zarządzania zintegrowanymi instalacjami w budynku


W skład zintegrowanego systemu BMS wchodzą:

 • serwer Evo.BMS z oprogramowaniem systemowym Windows 2003 Serwer i zainstalowanym oprogramowaniem wizualizacyjnym Asix.Evo oraz biblioteką NetViz. Na potrzeby zintegrowanej komunikacji w sieci BMS wykorzystuje się protokół Modbus TCP/IP, który do oprogramowania Asix.Evo przekazuje 1.500 zmiennych
 • kontrolery programowalne serii 750-841 WAGO I/O w ilości 2szt. zlokalizowane w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej i pomieszczeniu sprężarek zbierające informacje za pomocą protokołu Modbus RTU i wejść/wyjść analogowych i cyfrowych

Wszystkie wymienione wyżej urządzenia i programy komunikują się ze sobą za pomocą jednolitego protokołu – Modbus TCP/IP, a konwersja z innych protokołów odbywa się na poziomie kontrolerów WAGO.


Interfejs wizualizacji BMS
    Interfejs wizualizacji BMS jest zrealizowany w środowisku Asix.Evo. Do budowy interfejsu wykorzystuje się przygotowane wcześniej obiekty graficzne png wraz ze zmieniającymi się stanami i obiekty typu tekst (teksty stałe i teksty dynamiczne generowane na podstawie stanów zmiennych). Podkłady budowlane i podkłady schematów technologicznych zostały zrealizowane jako element graficzny background-u. Do przełączania diagramów wykonano statyczne MENU opierając się na Akcjach Złożonych.
Aby zalogować się do wizualizacji należy dokonać następujących kroków.


Rysunek 1. Zdjęcie obrazujące okno przeglądarki w wpisanym adresem

Otworzyć przeglądarkę Internet Explorer i wpisać w pole adresu następujący adres internetowy: http://212.33.83.246/EvoNet/PLBI01/evonet.htm
Po wpisaniu pojawi się zakładka o nazwie Asix Evo Net z widocznym wskaźnikiem postępu pobierania aplikacji. Za pierwszym razem lub po zmianach aplikacji, pobieranie jej może potrwać trochę dłużej (uzależnione jest to od prędkości łącza). Późniejsze otwieranie aplikacji sprowadza się jedynie do sprawdzenia, czy w trakcie nie powstała nowa wersja aplikacji, jeżeli nie aplikacja uruchamia się niezwłocznie i jest gotowa do pracy.


Rysunek 2. Zdjęcie obrazujące okno przeglądarki w wpisanym adresem

Na powyższym rysunku jest przedstawione prawidłowe uruchomienie aplikacji wizualizacyjnej, na której widnieje: logo marki iHMS, data i godzina (z serwera), nazwa budynku, przycisk logowania. Po kliknięciu w przycisk logowania należy wybrać użytkownika i wpisać odpowiadające mu hasło, po czym nacisnąć ZALOGUJ.


Rysunek 3. Zdjęcie obrazujące okno przeglądarki w wpisanym adresem

Jeżeli hasło jest prawidłowe otrzymamy diagram startowy (główny) wraz z menu bocznym.


Opis okna głównego wizualizacji
    Okno główne jest dostosowane do ekranów o rozdzielczości 1920x1080, przy czym skaluje się proporcjonalnie do ekranów o innej rozdzielczość. Preferowany format ekranu to 16:9. Pod tym kątem zostało stworzone okno główne, które zawiera następujące obszary:

 • GórnaBelka – zawierająca logo, zegar i datę
 • Menu – zawierające przyciski do przełączania diagramów, a także możliwość przełączania Diagramu Menu na inny (klawisze przewijaków zlokalizowane na górze i dole menu)
 • Pole główne diagramu – tutaj są prezentowane wybrane z menu diagramy wraz z obiektami do sterowania i sygnalizacji

Na poniższym zdjęciu przykład okna głównego budynku z diagramem obrazującym widok na rzut budynku E z aktywnymi obszarami pomieszczeń wskazującymi na ew. awarię. Po  kliknięciu w wybrany obszar diagram ten zostanie przełączony na odpowiadający klikniętemu obszarowi.


Rysunek 4. Zdjęcie obrazujące okno główne z diagramem – rzut budynku E

Opis diagramu – agregat
    Diagram agregatu (tak jak i późniejsze diagramy dla analizatorów sieci) jest dość bogaty w stany i ikony. Diagram ten prezentuje wszystkie wymagane zmienne pochodzące z kontrolera agregatu potrzebne do nadzoru nad jego prawidłową pracą.


Rysunek 5. Diagram obrazujący stan pracy agregatu

Na uwagę zasługuje wykres on-line (w prawym górnym rogu diagramu przedstawiający charakterystykę temperatury płynu chłodniczego w funkcji czasu.
Na diagramie znajdują się następujące informacje:

 • określenie stanu – ilości paliwa w zbiorniku w magazynie paliwa, zapalenie zielonej lampki oznacza stan paliwa, w przypadku prezentowanym na diagramie ilość paliwa w zbiorniku jest większa niż 90%, w przypadku zaświecenia się żółtej lampki przy opisie „AWARIA – wyciek paliwa” oznacza to wyciek paliwa do przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika paliwa
 • określenie poziomu paliwa w zbiorniku agregatu – kolorem zielonym i wartością (w tym przypadku 92%) zlokalizowaną nad słupkiem, kolorem żółtym oznaczono poziom stanu ostrzeżenia o małej ilości paliwa
 • mierniki wskazówkowe do pomiaru wartości napięcia pomiędzy odpowiednią fazą a przewodem neutralnym
 • status na miernikach napięcia informujący o braku fazy na odpowiednim mierniku (w przypadku zmiany koloru na szary oznacza to, że są odpowiednie fazy)
 • mierniki wskazówkowe do pomiaru przepływającego przez generator prądu na odpowiedniej fazie
 • wartości liczbowe prądu In, napięć międzyfazowych i częstotliwości napięcia
 • charakterystyka on-line temperatury płynu chłodzącego w funkcji czasu
 • statusy agregatu
 • rysunek agregatu z naniesionymi informacjami liczbowymi dotyczącymi prędkości obrotowej generatora, napięcia ładowania baterii itd.
 • informacja o braku czujnika temperatury w komorze oleju silnika agregatu. Po wprowadzeniu tam czujnika temperatury informacja ta automatycznie zamieni się na wskazanie wartości tej temperatury

Opis diagramu schemat A, B, C
    W obiekcie znajduje się 39 analizatorów sieci elektrycznej. Połączone są one w dwie magistrale Modbsu RTU i komunikują się z kontrolerem WAGO za pomocą modułów I/O RS485 znajdujących się w rozdzielni BMS3.


Rysunek 6. Diagram obrazujący schemat A

Na powyższym rysunku zobrazowano schemat A przedstawiający sposoby zasilania i obwody ze stacji transformatorowej nr 1. Kwadratowe oznaczenia analizatorów są polami aktywnymi, które w przypadku braku jednej z faz na danym obwodzie sygnalizują to awarią zbiorczą na odpowiednim analizatorze. Kliknięcie w pole tego analizatora przenosi użytkownika na diagram szczegółowy dla wybranego analizatora.


Rysunek 7. Diagram obrazujący parametry analizatora

Dane z analizatora są prezentowane analogicznie jak w przypadku agregatu. Dodatkowo numer analizatora (który odpowiada adresu na magistrali Modbus RTU) został wzbogacony o nazwę obwodu, którego parametry mierzy.


Opis diagramu stacje transformatorowe
    W budynku E są zlokalizowane 2 stacje transformatorowe o oznaczeniach na diagramie odpowiednio T01 i T02. Każdy transformator jest zainstalowany w oddzielnym, wentylowanym pomieszczeniu. W pomieszczeniach tych zostały również zainstalowane czujniki temperatury MS360-LPM pracujące na magistrali Modbus RTU, których parametry czyta kontroler WAGO zlokalizowany w rozdzielni BMS3.


Rysunek 8. Diagram obrazujący parametry trafostacji

Na prezentowanym powyżej rysunku przedstawiono następujące parametry trafostacji: stan komunikacji z czujnikiem temperatury (tutaj kolorem zielonym – co oznacza prawidłową komunikację), temperatura aktualna powietrza w pomieszczeniu agregatu, wykres on-line temperatury w pomieszczeniu w funkcji czasu, sygnalizację przekroczenia dwóch stanów  alarmowych dla temperatury rdzenia transformatora, tj. pow. 120°C i powyżej 150°C.  Stany alarmowe są reprezentowane kolorem żółtym i są przekazywane do okienka ALARMÓW (diagram ALARMY).


Opis diagramu – stacja sprężarek
Stacja sprężarek jest sterowana niezależnym urządzeniem o nazwie SmartAirMaster, które komunikuje się z kontrolerem WAGO zainstalowanym w rozdzielni BMS2 za pomocą protokołu Modbus RTU RS485. Do komunikacji z tym urządzeniem jest przewidziany oddzielny moduł RS485. Wszystkie dane prezentowane na diagramie są pozyskiwane z tego właśnie urządzenia.


Rysunek 9. Diagram obrazujący parametry stacji sprężarek

Na diagramie zlokalizowane są:

 • statusy pracy urządzenia SmartAirMaster i statusy awarii, które urządzenie to przekazuje
 • statusy pracy sprężarek: praca, oczekiwanie, obciążenie, przedmuchiwanie, awaria, kliknięcie na ikonę statusu przenosi użytkownika na diagram z informacjami dodatkowymi o wybranej sprężarce takimi jak: czas pracy, poziom obciążenia

Rysunek 10. Diagram obrazujący parametry stacji sprężarek

 • szare słupki z zielonym wypełnieniem oznaczają czas pracy sprężarek. W przypadku gdy zielony słupek całkowicie pokryje szare pole oznacza to, iż dana sprężarka musi być oddana do przeglądu (dla pracy 2000h)
 • wskazówkowe mierniki ciśnienia powietrza przed i za reduktorem
 • wykresy on-line ciśnienia przed reduktorem i przepływu powietrza do szpitala
 • informacje ogólne odnośnie powietrza otrzymywane od SmartAirMaster

Opis diagramu – raporty
Diagram stanowi menu dla istniejących w systemie raportów. Ilość raportów jest sukcesywnie powiększana.


Rysunek 11. Diagram obrazujący menu raportów

Po kliknięciu na wybrany raport jest on automatycznie generowany z danych archiwalnych i prezentowany w postaci oddzielnego okna.


Opis diagramu – wykresy
Tak jak w przypadku raportów, diagram ten stanowi menu dla stworzonych w systemie wykresów odpowiednich parametrów.


Rysunek 12. Diagram obrazujący menu wykresów

Po kliknięciu w wybrany wykres pojawi się w miejscu menu nowy diagram (w tym przypadku diagram z wykresem on-line dla parametru – przepływ powietrza do szpitala.


Rysunek 13. Diagram obrazujący menu wykresów

Każdy wykres prezentowany w postaci oddzielnego diagramu posiada w dolnej części (pod legendą dla serii) klawisze do nawigacji po wykresie. Można nimi powiększać/pomniejszać zakres pomiarowy, przesuwać zakres pomiarowy – podglądając wartości archiwalne. UWAGA!! przesuwanie zakresu pomiarowego po osi czasu powoduje, iż trzeba odczekać ok. 2s na odświeżenie danych na wykresie, gdyż dane te są pobierane w czasie rzeczywistym z archiwum.


Opis diagramu – alarmy


Rysunek 14. Diagram obrazujący tabelę alarmów

Diagram alarmy został podzielony na trzy tabele. Patrząc od góry: alarmy bieżące, alarmy potwierdzone lub zakończone, alarmy archiwalne.
Za pomocą klawiszy nawigacyjnych zlokalizowanych w dolnym lewym rogu każdej tabeli można:

 • potwierdzać wybrany alarm
 • wykluczyć jednokrotnie wybrany alarm
 • odświeżyć tabelę alarmów
 • przefiltrować alarmy grupami (o ile są założone grupy alarmów)
 • otrzymać szczegółowe informacje o alarmie

Rysunek 15. Szczegółowe informacje o alarmie – w nowym oknie

Każdy alarm bieżący w zależności od jego priorytetu wywołuje jednorazowy lub powtarzający się dźwięk trwający do czasu  zakończenia zdarzenia alarmowego lub jego potwierdzenia. Dla każdego alarmu otrzymujemy: czas wystąpienia, czas zakończenia, czas potwierdzenia i szczegółowe informacje odnośnie stanowiska, na którym alarm został potwierdzony a także użytkownika, który alarm potwierdził. Alarmy są zbierane w archiwum. Rozmiar archiwum jest uzależniony od rozmiaru dysku (nie mniej niż 365 dni) i w przypadku zapełnienia się dysku nadpisywane są dane najstarsze. Istnieje możliwość generowania raportów z określonych alarmów.


Baza definicji zmiennych
    Baza zmiennych liczy sobie ponad 1.500 zmiennych pochodzących ze 2 sterowników WAGO. W celu zbierania tych danych i ich dalszego przetwarzania Asix.Evo wykorzystuje 2 kanały komunikacyjne bazujące na drajwerze ModbusTCP. W związku z tym, że instalacja ta wyznacza standard dla nazewnictwa zmiennych i sposobu komunikacji wprowadzono systematykę nazewnictwa zmiennych, tak aby przy następnych obiektach tego typu wykorzystać dużą część wizualizacji BMS, a także po to, aby przy zmienne nie pomieszały się w przypadku zainstalowania centralnego serwera BMS znajdującego się w DBC (z ang. Data Base Center). Kanały zostały wpisane za pomocą edytora Asix Architekt.


Rysunek 16. Tabela definicji zmiennych

Wersja PDF