iHMS

AKTUALNOŚCI

17.09.2011 Srebrne spinki WAGO
Czytaj więcej

Sala konferencyjna

Sterowanie urządzeniami w sali konferencyjnej

Nowoczesne systemy audiowizualne stawiają obsłudze technicznej sal konferencyjnych, kinowych oraz szkoleniowych coraz większe wymagania operatorskie. W ciągu ostatnich lat stopień nasycenia sal urządzeniami elektronicznymi wzrósł ogromnie, pociągając za sobą znaczne skomplikowanie systemu jako całości. Wysoki stopień komplikacji wynika z wielu czynników. Są to przede wszystkim duże ilości danych, jakie wysyłają i odbierają poszczególne urządzenia. Drugim ważnym czynnikiem jest różnorodność tych urządzeń, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i wykorzystywanych metod i protokołów komunikacji. Stosowanie najnowszych zdobyczy techniki niesie ze sobą ogromne korzyści dla użytkowników, lecz jednocześnie stwarza konieczność wprowadzenia ułatwień w diagnozowaniu i kontroli poprawności działania dla obsługi technicznej. Z tego właśnie powodu niezbędne staje się wykorzystanie profesjonalnego systemu sterowania i wizualizacji procesów występujących w salach. System taki powinien wyróżniać się z jednej strony wszechstronnością i elastycznością, możliwością obsługi wielu różnych typów urządzeń, a z drugiej przejrzystością i prostotą obsługi. Jednym z systemów, które spełniają tak postawione wymagania jest NetVizLite.

W skład architektury technicznej sal konferencyjnych wchodzi szereg podsystemów. Poniżej znajdzie czytelnik ich opis oraz propozycje rozwiązań integracyjnych na przykładzie systemu HXC Smart 100.

Komfort środowiska sali

Pomieszczenia prezentacyjne coraz częściej muszą charakteryzować się wszechstronnością i elastycznością wykorzystania. Raz jest to sala bankietowa na kilkadziesiąt osób, następnie sala seminaryjna dla kilkuset słuchaczy, a w innym momencie aula wykładowa. Technika pozwala obecnie sterować wieloma parametrami środowiskowymi sali, między innymi oświetleniem, klimatyzacją, wentylacją czy ogrzewaniem. System sterowania powinien więc dostosować salę do aktualnych potrzeb użytkowników. W zależności od sytuacji wymagane funkcje można zrealizować automatycznie, półautomatycznie lub ostateczną decyzję pozostawić obsłudze. System HXC Smart 100 pozwala na zaprogramowanie takiej „sztucznej inteligencji” na wielu poziomach. Może to być wizualizacja, która w przemyślany sposób prezentuje przychodzące sygnały; może to być jądro systemu z zaawansowanymi modelami analizy danych i podejmowania decyzji; czy też sterownik, który na poziomie sprzętowo-programowym zarządza poszczególnym urządzeniem bądź zespołem urządzeń. Użytkownik końcowy ma do dyspozycji czytelny panel wizualizacyjny w pełni zaspokajający potrzeby sterowania i wizualizacji zdarzeń w trybie „on-line”.

Oświetlenie

W typowych rozwiązaniach za poprawną pracę zespołu oświetleniowego sceny oraz otoczenia odpowiadają urządzenia regulacyjne sterowane cyfrowo np. system DMX-512. Operator zazwyczaj wyposażony jest w konsolę z możliwością ręcznego ustawienia parametrów oświetlenia. W bardziej złożonych przypadkach, możliwe do wykonania są sterowniki klawiszowe lub piloty przyciskowe zaprogramowane zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Pulpit sterujacy
Rysunek 1. Sterowanie oświetleniem auli uniwersyteckiej

Podobną funkcję spełniają sceny w interfejsie wizualizacji systemu HXC Smart 100. Dzięki nim można sterować oświetleniem przy pomocy bezprzewodowych lub wbudowanych w ścianę lub w katedrę paneli sterujących. Jednostka integrująca HXC Smart 100 może współpracować z szeroką gamą dotykowych paneli: 6”, 9”, 15” i 17”. Możliwa jest swobodna parametryzacja ustawień, budowa scen świetlnych oraz czytelna sygnalizacja awarii urządzeń sterujących. Oprogramowanie systemowe pozwala na konfigurację wstępną systemu, określenie wymagań użytkowania i tworzenie wzajemnych zależności między elementami zespołu oświetleniowego sceny oraz otoczenia.

Urządzenia wizyjne

W systemie projekcyjnym sali konferencyjnej stosuje się szereg różnorodnych projektorów cyfrowych. W celu uzyskania wysokich parametrów wyświetlania oraz bezpieczeństwa urządzeń zaleca się stosowanie stacjonarnych projektorów wizyjnych, mocowanych w przestrzeni sufitowej. Dostęp do funkcji projektora oraz jego parametrów jest możliwy za pomocą portu szeregowego, portu Ethernet, magistral sieci obiektowych EIB lub LON, czy też portu podczerwieni. System HXC Smart 100 posiada sterowniki dla szeregu renomowanych projektorów na rynku, korzystających z wyżej wymienionych standardów. Za ich pomocą możliwe jest sterowanie wejściami projektora, zdalne ustawienie ostrości, itd. Integracja projektora z systemem transmisji sygnałów wizyjnych gwarantuje najwyższą jakość pracy systemu przy zachowaniu bezpieczeństwa oraz ergonomii rozmieszczenia urządzeń. Użytkownik może otrzymać przenośny panel sterujący, z którego podejmuje decyzje, co do wyboru źródła materiału audio lub wideo bez konieczności dotykania cennego urządzenia projekcyjnego. Po zakończeniu projekcji, projektor można za pomocą uchwytu windowego ukryć we wnęce sufitu podwieszanego. System HXC Smart 100 zapewni automatyczne wykonanie tej funkcji.

Przesyłanie i kierowanie sygnałów

Prawdziwą zmorą techników jest skomplikowana instalacja okablowania. Sale konferencyjne wyposażane są w okablowanie pozwalające na tworzenie dowolnych aranżacji z wykorzystaniem przewodowej instalacji nadmiarowej, wielopunktowej, wykonanej przy zastosowaniu profesjonalnego okablowania szerokopasmowego dla zachowania najwyższej wierności przekazywania parametrów sygnałów wizyjnych, fonicznych i sterowniczych. System okablowania pozwala także na utworzenie kablowych dróg awaryjnych (ang. bypass) dla celów zapewnienia ciągłości imprezy w przypadku awarii. Warstwą wykonawczą jest zespół krosownic, mikserów i wzmacniaczy wyjściowych. Wszystkie te urządzenia mogą być sterowane z systemu HXC Smart 100.

Sterowanie Kramer
Rysunek 2. Sterowanie i wizualizacja matrycy Kramer

Dzięki HXC Smart 100 technik może na bieżąco monitorować przebieg i kierunek sygnałów oraz sterować ich ustawieniami. Monitory pomocnicze pozwalają na ocenę obrazu przed podaniem źródła sygnału na główne tory projekcyjne i nagłośnieniowe. Zastosowanie szeregu konwerterów formatów wizyjnych zapewnia dodatkowo płynne wykorzystanie wielu różnorodnych materiałów multimedialnych dostępnych dla wykładowcy czy prelegenta. Sprawnie działający system przesyłania i kierowania sygnałów zapewnia wysoką uniwersalność sal konferencyjnych. Dzięki możliwości utworzenia odpowiednich scen sterujących dla wielu funkcjonalnych zastosowań sal, uzyskujemy możliwość szybkiej adaptacji pomieszczeń i urządzeń do wymaganych w danej chwili warunków odbioru.

Instalacje nagłośnieniowe

W branży nagłośnieniowej urządzenia sterowane cyfrowo istnieją już od bardzo dawna. Kluczem do pełnego i komfortowego ich wykorzystania jest integracja z pozostałymi systemami sali. Platformą, na której odbywa się taka integracja, może być HXC Smart 100. Wizualizacja w systemie HXC Smart 100 pozwala na zdalne regulowanie poziomu głośności oraz brzmienia dźwięku w przestrzeni sali. Ponadto HXC Smart 100 zapewnia bezprzewodową komunikację z urządzeniami przy zachowaniu pełnej wierności reprezentowanych danych. Dzięki temu technik może osobiście znaleźć się na sali i dokonać odsłuchu z poziomu odbiorcy, dokonać korekty ustawień, zapamiętać je a następnie dowolnie korzystać z przygotowanych ustawień lub też zastosować automatyczną korekcję.

Instalacje konferencyjne

Współczesne sale konferencyjne muszą posiadać szereg udogodnień związanych

z wielojęzycznością spotkań i imprez, które się w nich odbywają oraz z coraz popularniejszym uczestnictwem zdalnym. W systemie HXC Smart 100 opartym na relacyjno-obiektowej bazie danych, możliwa jest ewidencja uczestników spotkania połączona z informacjami z systemu kontroli dostępu do sali.

System może posiadać funkcje autoryzacji przy użyciu kart RFID. Dane o osobach znajdujących się na sali mogą być wykorzystane do realizacji statystyk spotkania, np. do określenia quorum oraz listy osób biorących udział w spotkaniu. HXC Smart 100 może konfigurować urządzenia tłumaczeń symultanicznych oraz sterować systemami konferencyjnymi przewodowymi. Współpraca z systemem projekcyjnym pozwala na wyświetlanie aktualnych danych z głosowań, przebiegu obrad oraz informacji organizacyjnych.

Sala konferencyjna
Rysunek 3. Sterowanie i wizualizacja auli konferencyjnej

Monitorowanie poprawności pracy tłumaczy, stosowanie systemu kontroli wynoszenia cennych urządzeń odbiorczych poprzez wykorzystanie znaczników magnetycznych, to funkcje zapewniające wysoką jakość usług konferencyjnych oraz bezpieczeństwo. Na terenie sali możliwe jest rozmieszczenie sprzężonych z urządzeniami konferencyjnymi kamer obrotowych typu DOME, kierujących się automatycznie na prelegenta lub pozwalających na zdalną obserwację i rejestrację przebiegu obrad. Obsługa może być dyskretnie alarmowana o nietypowych problemach w systemie i reagować za pomocą zmiany kanałów, przekierowania sygnałów na tory rezerwowe lub szybkiego usunięcia usterek w systemie w czasie przerwy. W celu ułatwienia podejmowania szybkich decyzji, system HXC Smart 100 pozwala na stworzenie bazy podpowiedzi w sytuacjach krytycznych.

Podsumowanie

Współczesne systemy audiowizualne sal konferencyjnych podczas normalnej pracy jak i w przypadku awarii, dostarczają obsłudze technicznej ogrom informacji do przeanalizowania. Do sprawnego zarządzania takimi systemami, niezbędna jest odpowiednia filtracja danych i czytelna prezentacja na ekranach wizualizacyjnych. Informacja graficzna dociera do osoby prowadzącej najszybciej i daje szansę na szybką i trafną reakcję. Możliwość odciążenia poprzez wprowadzenie algorytmów sterowniczych oraz przeniesienie części procesu decyzyjnego na urządzenia automatyki, pozwala na ograniczenie ilości osób potrzebnych do codziennej obsługi sal. System HXC Smart 100 może współpracować z szeroką gamą wielkoformatowych ekranów, projektorów i systemów ścian wizyjnych. Sygnalizacja awarii i potencjalnych nieprawidłowości działania pomaga w diagnostyce i naprawie urządzeń. Możliwość zdalnego kontrolowania ułatwia prace techników oraz użytkowników sal. Systemy integrujące takie jak HXC Smart 100 są prostą odpowiedzią na wzrost stopnia skomplikowania wyposażenia elektronicznego sal konferencyjnych, kinowych lub dydaktycznych.